รายการหน่วยการเรียนรู้

พบหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 84 หน่วยการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย
การเขียนการเขียน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Tue, 24 Jun 2014 22:38:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หลักการใช้ภาษาไทยหลักการใช้ภาษาไทย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Tue, 24 Jun 2014 22:28:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การอ่านการอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Tue, 24 Jun 2014 11:44:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
การอ่านการอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Mon, 23 Jun 2014 20:51:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การเขียนการเขียน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Mon, 23 Jun 2014 20:43:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หลักการใช้ภาษาไทยหลักการใช้ภาษาไทย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Sun, 22 Jun 2014 22:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การอ่านการอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Sun, 22 Jun 2014 22:49:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การอ่านการอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Sun, 22 Jun 2014 12:10:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หลักการใช้ภาษาไทยหลักการใช้ภาษาไทย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Sun, 22 Jun 2014 11:38:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การเขียนการเขียน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Sun, 22 Jun 2014 11:32:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรขาคณิตเรขาคณิต(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 15:13:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การบวกและการลบการบวกและการลบ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 15:05:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
จำนวนนับไม่เกิน 100,000จำนวนนับไม่เกิน 100,000(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 13:26:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 13:16:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การบวกและการลบจำนวนลบผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000การบวกและการลบจำนวนลบผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 11:04:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่ดเกิน1,000การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่ดเกิน1,000(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 10:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
จำนวนนับ1-20จำนวนนับ1-20(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 10:00:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
เรขาคณิตเรขาคณิต(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Fri, 20 Jun 2014 09:09:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การคูณการคูณ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Thu, 19 Jun 2014 18:11:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การหารการหาร(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Thu, 19 Jun 2014 18:05:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แสงมหัศจรรย์แสงมหัศจรรย์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา --Wed, 25 Jun 2014 15:41:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
แรงในธรรมชาติแรงในธรรมชาติ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา --Wed, 25 Jun 2014 15:32:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา --Wed, 25 Jun 2014 15:16:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ดินในท้องถิ่นของเราดินในท้องถิ่นของเรา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา --Wed, 25 Jun 2014 15:12:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
มนุษย์โตได้อย่างไรมนุษย์โตได้อย่างไร(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา --Wed, 25 Jun 2014 14:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ของเล่นของใช้ไฟฟ้าของเล่นของใช้ไฟฟ้า(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา --Wed, 25 Jun 2014 14:49:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ของเล่นของใช้ของเล่นของใช้(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา --Wed, 25 Jun 2014 14:33:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
แม่เหล็กและแรงของแม่เหล็กแม่เหล็กและแรงของแม่เหล็ก(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา --Fri, 20 Jun 2014 12:44:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
แสงขาวเปลี่ยนไปแสงขาวเปลี่ยนไป(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา --Fri, 20 Jun 2014 11:46:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การสะท้อนของแสงการสะท้อนของแสง(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา --Fri, 20 Jun 2014 11:39:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่  4หน่วยการเรียนรู้ที่ 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Fri, 20 Jun 2014 10:25:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่าวยการเรียนรู้ที่  3หน่าวยการเรียนรู้ที่ 3(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Fri, 20 Jun 2014 09:35:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยการเรียนรู้ที่  2หน่วยการเรียนรู้ที่ 2(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Thu, 19 Jun 2014 16:06:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยการเรียนรู้ที่  1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Thu, 19 Jun 2014 09:15:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยการเรียนรู้ที่  4หน่วยการเรียนรู้ที่ 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Wed, 18 Jun 2014 15:27:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยการเรียนรู้ที่  5หน่วยการเรียนรู้ที่ 5(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Wed, 18 Jun 2014 14:41:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยการเรียนรู้ที่  4หน่วยการเรียนรู้ที่ 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Wed, 18 Jun 2014 13:44:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยการเรียนรู้ที่  4หน่วยการเรียนรู้ที่ 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Wed, 18 Jun 2014 13:34:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4หน่วยการเรียนรู้ที่ 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Wed, 18 Jun 2014 13:29:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ประไพศรี นันทวันฯ --Sat, 14 Jun 2014 14:55:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชีวิตปลอดภัยหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชีวิตปลอดภัย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Fri, 20 Jun 2014 12:40:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยกการเรียนรู้ที่ 3 ดูแลสุขภาพหน่วยกการเรียนรู้ที่ 3 ดูแลสุขภาพ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Fri, 20 Jun 2014 10:22:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวิตและครอบครัวหน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Fri, 20 Jun 2014 10:00:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 ตัวเราหน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 ตัวเรา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Fri, 20 Jun 2014 09:19:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 ตัวเราหน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 ตัวเรา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Fri, 20 Jun 2014 09:12:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่ 5 กิจกรรมออกกำลังกายหน่วยที่ 5 กิจกรรมออกกำลังกาย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Fri, 20 Jun 2014 03:38:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่ 4 ความปลอดภันในชีวิตหน่วยที่ 4 ความปลอดภันในชีวิต(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Fri, 20 Jun 2014 03:10:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพหน่วยที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Fri, 20 Jun 2014 02:35:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัวหน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Fri, 20 Jun 2014 01:29:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตของเราหน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตของเรา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Fri, 20 Jun 2014 00:41:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระศิลปะ
วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการวาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ประไพศรี นันทวันฯ --Sat, 14 Jun 2014 16:10:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ประไพศรี นันทวันฯ --Sat, 14 Jun 2014 15:51:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุลสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ประไพศรี นันทวันฯ --Sat, 14 Jun 2014 15:19:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลดสร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ประไพศรี นันทวันฯ --Sat, 14 Jun 2014 15:12:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
นาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : วรางคณา คำดอนใจ --Mon, 31 Mar 2014 14:19:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
คุณค่าทางนาฏศิลป์ไทบคุณค่าทางนาฏศิลป์ไทบ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Sun, 02 Mar 2014 22:36:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การแสดงท้องถิ่นการแสดงท้องถิ่น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Sun, 02 Mar 2014 12:12:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การชมการแสดงการชมการแสดง(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Sun, 02 Mar 2014 12:10:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การแสดงพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Thu, 27 Feb 2014 22:56:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
นาฏศิลป์ ป1 ( อรัญญา รุ่งเรือง )นาฏศิลป์ ป1 ( อรัญญา รุ่งเรือง )(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : อรัญญา รุ่งเรือง --Mon, 03 Feb 2014 12:04:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ 4ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Mon, 23 Jun 2014 23:34:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
งานธุรกิจและอาชีพในชุมชน 4งานธุรกิจและอาชีพในชุมชน 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Mon, 23 Jun 2014 23:31:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
เพลิดเพลินกับงานประดิษฐ์ 4เพลิดเพลินกับงานประดิษฐ์ 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Mon, 23 Jun 2014 23:25:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สนุกกับงานช่าง 4สนุกกับงานช่าง 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Mon, 23 Jun 2014 23:21:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
เรียนรู้งานเกษตร 4เรียนรู้งานเกษตร 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Mon, 23 Jun 2014 23:16:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 4อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Mon, 23 Jun 2014 23:12:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 4เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Mon, 23 Jun 2014 23:10:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การทำงานบ้านเพื่อนช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 4การทำงานบ้านเพื่อนช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Mon, 23 Jun 2014 23:05:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ 3ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ 3(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Mon, 23 Jun 2014 23:01:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
เพลิดเพลินกับงานประดิษฐ์ 3เพลิดเพลินกับงานประดิษฐ์ 3(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Mon, 23 Jun 2014 22:51:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
At the zooAt the zoo(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Mon, 23 Jun 2014 14:45:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
In the parkIn the park(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Mon, 23 Jun 2014 14:07:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
A New Year's DayA New Year's Day(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Sun, 22 Jun 2014 20:16:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My PicnicMy Picnic(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Sun, 22 Jun 2014 18:29:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My friendMy friend(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Sat, 21 Jun 2014 11:46:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
Let's runLet's run(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Tue, 17 Jun 2014 22:48:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My toysMy toys(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Tue, 17 Jun 2014 22:30:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My petMy pet(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Tue, 17 Jun 2014 22:27:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My breakfastMy breakfast(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Tue, 17 Jun 2014 22:25:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My classroomMy classroom(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Tue, 17 Jun 2014 22:15:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณธรรมนักเรียน (ครูไอ)คุณธรรมนักเรียน (ครูไอ)(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ไอลดา เกิดนาค --Sun, 25 Aug 2013 11:53:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
ความมีวินัยความมีวินัย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ไอลดา เกิดนาค --Mon, 05 Aug 2013 23:01:00 GMT--)เข้าชม: 2โหวต
เด็กดีมีวินัยเด็กดีมีวินัย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นารี จันทร์ภิรมย์ --Sun, 04 Aug 2013 15:00:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
เด็กดีมีวินััยเด็กดีมีวินััย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นารี จันทร์ภิรมย์ --Sun, 04 Aug 2013 14:58:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...