รายการหน่วยการเรียนรู้

พบหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 84 หน่วยการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรมวรรณคดีและวรรณกรรม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ภาษาไทย รร.วัดกู่คำ --Sat, 31 Jan 2015 17:24:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
หลักการใช้ภาษาหลักการใช้ภาษา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ภาษาไทย รร.วัดกู่คำ --Sat, 31 Jan 2015 17:04:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การฟัง การดูและการพูดการฟัง การดูและการพูด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ภาษาไทย รร.วัดกู่คำ --Sat, 31 Jan 2015 16:47:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การเขียนการเขียน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ภาษาไทย รร.วัดกู่คำ --Sat, 31 Jan 2015 05:49:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การอ่านการอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ภาษาไทย รร.วัดกู่คำ --Sat, 31 Jan 2015 05:23:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
วรรณคดีและวรรณกรรมวรรณคดีและวรรณกรรม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ภาษาไทย รร.วัดกู่คำ --Sat, 31 Jan 2015 05:03:00 GMT--)เข้าชม: 5โหวต
หลักการใช้ภาษาหลักการใช้ภาษา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ภาษาไทย รร.วัดกู่คำ --Sat, 31 Jan 2015 04:22:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การฟัง การดู และการพูดการฟัง การดู และการพูด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ภาษาไทย รร.วัดกู่คำ --Sat, 31 Jan 2015 03:40:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การเขียนการเขียน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ภาษาไทย รร.วัดกู่คำ --Sat, 31 Jan 2015 02:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การอ่านการอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ภาษาไทย รร.วัดกู่คำ --Thu, 29 Jan 2015 15:14:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การวัดการวัด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : คณิตศาสตร์ รร.วัดพวกช้าง --Thu, 29 Jan 2015 09:46:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุมจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : คณิตศาสตร์ รร.วัดพวกช้าง --Wed, 28 Jan 2015 19:08:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
รูปเรขาคณิตรูปเรขาคณิต(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : คณิตศาสตร์ รร.วัดพวกช้าง --Wed, 28 Jan 2015 17:23:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
เวลาเวลา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : คณิตศาสตร์ รร.วัดพวกช้าง --Wed, 28 Jan 2015 15:53:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การชั่ง    การตวงการชั่ง การตวง(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : คณิตศาสตร์ รร.วัดพวกช้าง --Wed, 28 Jan 2015 15:40:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การวัดการวัด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : คณิตศาสตร์ รร.วัดพวกช้าง --Wed, 28 Jan 2015 15:32:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การบวก ลบ คูณ หารระคนการบวก ลบ คูณ หารระคน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : คณิตศาสตร์ รร.วัดพวกช้าง --Wed, 28 Jan 2015 11:41:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
จำนวนนับไม่เกิน 1,000จำนวนนับไม่เกิน 1,000(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : คณิตศาสตร์ รร.วัดพวกช้าง --Wed, 28 Jan 2015 10:04:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
รูปเรขาคณิตรูปเรขาคณิต(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : คณิตศาสตร์ รร.วัดพวกช้าง --Tue, 27 Jan 2015 15:12:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
รูปเรขาคณินรูปเรขาคณิน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : คณิตศาสตร์ รร.วัดพวกช้าง --Tue, 27 Jan 2015 15:06:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แรงกับการเคลื่อนที่แรงกับการเคลื่อนที่(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : วิทยาศาสตร์ รร.วัดพวกช้าง --Thu, 22 Jan 2015 17:54:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกหินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 15:07:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
ไฟฟ้าไฟฟ้า(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 15:00:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
การเปลี่ยนแปลงของสารการเปลี่ยนแปลงของสาร(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:48:00 GMT--)เข้าชม: 2โหวต
สารในชีวิตประจำวันสารในชีวิตประจำวัน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:45:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
อาหารและสารอาหารอาหารและสารอาหาร(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:43:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:41:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
น้ำฟ้าอากาศน้ำฟ้าอากาศ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:38:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:36:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การสืบพันธุ์ของพืชการสืบพันธุ์ของพืช(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:33:00 GMT--)เข้าชม: 2โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนาการของไทยการพัฒนาการของไทย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รร.วัดท่าสะต๋อย --Wed, 21 Jan 2015 21:01:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รร.วัดท่าสะต๋อย --Wed, 21 Jan 2015 20:49:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รร.วัดท่าสะต๋อย --Wed, 21 Jan 2015 20:38:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
แนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รร.วัดกู่คำ --Sun, 18 Jan 2015 15:17:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รร.วัดกู่คำ --Sun, 18 Jan 2015 15:10:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐาน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รร.วัดกู่คำ --Sun, 18 Jan 2015 15:00:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเองลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รร.วัดกู่คำ --Sun, 18 Jan 2015 14:48:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญที่สำคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญที่สำคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รร.วัดกู่คำ --Sun, 18 Jan 2015 14:36:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูดระยะ ทิศทางพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูดระยะ ทิศทาง(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รร.วัดกู่คำ --Sun, 18 Jan 2015 14:22:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
จำแนกผลดีผลเสียของการกู้ยืมจำแนกผลดีผลเสียของการกู้ยืม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รร.วัดกู่คำ --Sun, 18 Jan 2015 11:43:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : เกษมณี ขัติยะ --Mon, 28 Sep 2015 10:24:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การเจริญเติบโตการเจริญเติบโต(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : เกษมณี ขัติยะ --Mon, 28 Sep 2015 09:13:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
พัฒนาการของวัยรุ่นพัฒนาการของวัยรุ่น(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : เกษมณี ขัติยะ --Sun, 27 Sep 2015 20:55:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
11(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : นายวุฒิชัย อนันต์วิจิตร --Tue, 15 Sep 2015 17:29:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
11(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : นายวุฒิชัย อนันต์วิจิตร --Tue, 15 Sep 2015 17:15:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
0101(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายวุฒิชัย อนันต์วิจิตร --Mon, 14 Sep 2015 00:55:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2557ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2557(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุขศึกษาและพลศึกษา รร.วัดดอกเงิน --Thu, 29 Jan 2015 10:21:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2557ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2557(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุขศึกษาและพลศึกษา รร.วัดดอกเงิน --Thu, 29 Jan 2015 09:30:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
รักการออกกำลังกายรักการออกกำลังกาย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สุขศึกษาและพลศึกษา รร.วัดศรีปิงเมือง --Mon, 26 Jan 2015 19:02:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : สุขศึกษาและพลศึกษา รร.วัดศรีปิงเมือง --Mon, 26 Jan 2015 18:54:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระศิลปะ
ได้นำไปใช้ได้นำไปใช้(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : ศิลปะ รร.วัดศรีสุพรรณ --Fri, 30 Jan 2015 22:13:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ลวดลายวัฒนธรรมลวดลายวัฒนธรรม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : ศิลปะ รร.วัดศรีสุพรรณ --Fri, 30 Jan 2015 20:58:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ระบุและบรรยาอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคลระบุและบรรยาอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิลปะ รร.วัดท่าสะต๋อย --Thu, 22 Jan 2015 10:17:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิลปะ รร.วัดท่าสะต๋อย --Thu, 22 Jan 2015 10:14:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคมบรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิลปะ รร.วัดท่าสะต๋อย --Thu, 22 Jan 2015 10:10:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิลปะ รร.วัดท่าสะต๋อย --Thu, 22 Jan 2015 10:08:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลดสร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิลปะ รร.วัดท่าสะต๋อย --Thu, 22 Jan 2015 10:05:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆการสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ศิลปะ รร.วัดท่าสะต๋อย --Thu, 22 Jan 2015 10:02:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
การสร้างสรรค์งานปั้นเพื่อถ่ายทอดจินตนาการการสร้างสรรค์งานปั้นเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ศิลปะ รร.วัดท่าสะต๋อย --Thu, 22 Jan 2015 09:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสีวาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ศิลปะ รร.วัดท่าสะต๋อย --Thu, 22 Jan 2015 09:56:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : Admin เทศบาลวัดพวกช้าง --Thu, 18 Feb 2016 09:47:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : เขมิกา - --Wed, 23 Sep 2015 09:55:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
คอมพิวเตอร์ ป.6(ครูเขมิกา)คอมพิวเตอร์ ป.6(ครูเขมิกา)(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : เขมิกา - --Wed, 23 Sep 2015 09:40:00 GMT--)เข้าชม: 2โหวต
คอมพิวเตอร์ ป.3 (ครูเขมิกา)คอมพิวเตอร์ ป.3 (ครูเขมิกา)(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : เขมิกา - --Wed, 23 Sep 2015 09:35:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
คอมพิวเตอร์ ป.2 (ครูเขมิกา )คอมพิวเตอร์ ป.2 (ครูเขมิกา )(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : เขมิกา - --Wed, 23 Sep 2015 09:29:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
งานคอมพิวเตอร์ (ครูเขมิกา )งานคอมพิวเตอร์ (ครูเขมิกา )(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : เขมิกา - --Wed, 23 Sep 2015 09:24:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การออกแบบและเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยี(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : เขมิกา - --Tue, 16 Dec 2014 07:49:00 GMT--)เข้าชม: 4โหวต
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและคอมพิวเตอร์ 6ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและคอมพิวเตอร์ 6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางศิริกุล ยาวิไชย --Sat, 23 Aug 2014 14:24:00 GMT--)เข้าชม: 2โหวต
งานธุรกิจและอาชีพในชุมชน 6งานธุรกิจและอาชีพในชุมชน 6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางศิริกุล ยาวิไชย --Sat, 23 Aug 2014 14:21:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
เพลิดเพลินกับงานประดิษฐ์ 6เพลิดเพลินกับงานประดิษฐ์ 6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางศิริกุล ยาวิไชย --Sat, 23 Aug 2014 14:20:00 GMT--)เข้าชม: 4โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Good ChildrenGood Children(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ภาษาต่างประเทศ รร.วัดเชียงยืน --Sat, 24 Jan 2015 14:08:00 GMT--)เข้าชม: 3โหวต
My PlanMy Plan(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ภาษาต่างประเทศ รร.วัดเชียงยืน --Sat, 24 Jan 2015 13:49:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
Famous PeopleFamous People(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ภาษาต่างประเทศ รร.วัดศรีสุพรรณ --Sat, 24 Jan 2015 12:10:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
Our NeighborsOur Neighbors(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ภาษาต่างประเทศ รร.วัดศรีสุพรรณ --Fri, 23 Jan 2015 22:30:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
We are FriendsWe are Friends(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ภาษาต่างประเทศ รร.วัดพวกช้าง --Fri, 23 Jan 2015 14:05:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My CountryMy Country(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ภาษาต่างประเทศ รร.วัดพวกช้าง --Fri, 23 Jan 2015 13:21:00 GMT--)เข้าชม: 3โหวต
At the PartyAt the Party(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ภาษาต่างประเทศ รร.วัดพวกช้าง --Fri, 23 Jan 2015 10:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
Get in TouchGet in Touch(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ภาษาต่างประเทศ รร.วัดเชียงยืน --Thu, 22 Jan 2015 13:03:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
In the GardenIn the Garden(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ภาษาต่างประเทศ รร.วัดพวกช้าง --Wed, 21 Jan 2015 14:31:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
Go to the FarmGo to the Farm(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ภาษาต่างประเทศ รร.วัดพวกช้าง --Wed, 21 Jan 2015 10:24:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณธรรมนักเรียน (ครูไอ)คุณธรรมนักเรียน (ครูไอ)(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ไอลดา เกิดนาค --Sun, 25 Aug 2013 11:53:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
ความมีวินัยความมีวินัย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ไอลดา เกิดนาค --Mon, 05 Aug 2013 23:01:00 GMT--)เข้าชม: 2โหวต
เด็กดีมีวินัยเด็กดีมีวินัย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นารี จันทร์ภิรมย์ --Sun, 04 Aug 2013 15:00:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
เด็กดีมีวินััยเด็กดีมีวินััย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นารี จันทร์ภิรมย์ --Sun, 04 Aug 2013 14:58:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...