รายการหน่วยการเรียนรู้

พบหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 84 หน่วยการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย
การเขียนการเขียน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Tue, 24 Jun 2014 22:38:00 GMT--)เข้าชม: 19โหวต
หลักการใช้ภาษาไทยหลักการใช้ภาษาไทย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Tue, 24 Jun 2014 22:28:00 GMT--)เข้าชม: 11โหวต
การอ่านการอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Tue, 24 Jun 2014 11:44:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
การอ่านการอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Mon, 23 Jun 2014 20:51:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การเขียนการเขียน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Mon, 23 Jun 2014 20:43:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หลักการใช้ภาษาไทยหลักการใช้ภาษาไทย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Sun, 22 Jun 2014 22:59:00 GMT--)เข้าชม: 2โหวต
การอ่านการอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Sun, 22 Jun 2014 22:49:00 GMT--)เข้าชม: 5โหวต
การอ่านการอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Sun, 22 Jun 2014 12:10:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หลักการใช้ภาษาไทยหลักการใช้ภาษาไทย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Sun, 22 Jun 2014 11:38:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การเขียนการเขียน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ธัญพร สิทธิโม่ง --Sun, 22 Jun 2014 11:32:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรขาคณิตเรขาคณิต(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 15:13:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การบวกและการลบการบวกและการลบ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 15:05:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
จำนวนนับไม่เกิน 100,000จำนวนนับไม่เกิน 100,000(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 13:26:00 GMT--)เข้าชม: 5โหวต
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 13:16:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
การบวกและการลบจำนวนลบผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000การบวกและการลบจำนวนลบผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 11:04:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่ดเกิน1,000การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่ดเกิน1,000(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 10:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
จำนวนนับ1-20จำนวนนับ1-20(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : ประดับใจ มณีรัตนโชติ --Sat, 21 Jun 2014 10:00:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การวัดการวัด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : นางสาวรินทอง ทับทิม --Sat, 22 Mar 2014 13:52:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
จำนวนและตัวเลขจำนวนและตัวเลข(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : นางสาวรินทอง ทับทิม --Sat, 22 Mar 2014 13:21:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทักษะทางคณิตศาสตร์ทักษะทางคณิตศาสตร์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นางสาวรินทอง ทับทิม --Wed, 19 Mar 2014 17:01:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกหินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 15:07:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ไฟฟ้าไฟฟ้า(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 15:00:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การเปลี่ยนแปลงของสารการเปลี่ยนแปลงของสาร(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:48:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สารในชีวิตประจำวันสารในชีวิตประจำวัน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:45:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
อาหารและสารอาหารอาหารและสารอาหาร(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:43:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:41:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
น้ำฟ้าอากาศน้ำฟ้าอากาศ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:38:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:36:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การสืบพันธุ์ของพืชการสืบพันธุ์ของพืช(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:33:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
แสงและการมองเห็นแสงและการมองเห็น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์ --Sat, 14 Jun 2014 14:26:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : mp_spm --Fri, 12 Sep 2014 12:35:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : mp_spm --Fri, 12 Sep 2014 10:41:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ประวัติศาสตร์1ประวัติศาสตร์1(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : mp_spm --Wed, 10 Sep 2014 11:28:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ประวัติศาสตร์1ประวัติศาสตร์1(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นายนิกร ทองทิพย์ --Wed, 10 Sep 2014 11:12:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่่วยที่6หน่่วยที่6(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : mp_spm --Tue, 09 Sep 2014 15:05:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่2หน่วยที่2(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : mp_spm --Tue, 09 Sep 2014 14:56:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่1หน่วยที่1(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : mp_spm --Tue, 09 Sep 2014 14:33:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่ 5หน่วยที่ 5(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Fri, 22 Aug 2014 16:03:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่ 4หน่วยที่ 4(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Fri, 22 Aug 2014 14:00:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่ 3หน่วยที่ 3(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นงลักษณ์ สุรพันธุ์ --Fri, 22 Aug 2014 11:30:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ระบบของร่างกายระบบของร่างกาย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ดนุโชติ ชัยชะนะ --Thu, 06 Mar 2014 06:14:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ระบบย่อยอาหารแลระบบขับถ่ายเป็นระบบการทำงานของร่างกายที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทีอวัยวะที่เกี่ยวข้องมากมายและทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ
สื่อตัวเราสื่อตัวเรา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:47:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาข้อควรรู้เกี่ยวกับยา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:45:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาข้อควรรู้เกี่ยวกับยา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:44:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สารเสพติดสารเสพติด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:42:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สารเสพติดสารเสพติด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:41:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สารเสพติดสารเสพติด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:40:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
โรคควรรู้โรคควรรู้(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:39:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:37:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ข่าวสารสุขภาพข่าวสารสุขภาพ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:35:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระศิลปะ
วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการวาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ประไพศรี นันทวันฯ --Sat, 14 Jun 2014 16:10:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ประไพศรี นันทวันฯ --Sat, 14 Jun 2014 15:51:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุลสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ประไพศรี นันทวันฯ --Sat, 14 Jun 2014 15:19:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลดสร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ประไพศรี นันทวันฯ --Sat, 14 Jun 2014 15:12:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
นาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : วรางคณา คำดอนใจ --Mon, 31 Mar 2014 14:19:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
คุณค่าทางนาฏศิลป์ไทบคุณค่าทางนาฏศิลป์ไทบ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Sun, 02 Mar 2014 22:36:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การแสดงท้องถิ่นการแสดงท้องถิ่น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Sun, 02 Mar 2014 12:12:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การชมการแสดงการชมการแสดง(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Sun, 02 Mar 2014 12:10:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การแสดงพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Thu, 27 Feb 2014 22:56:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
นาฏศิลป์ ป1 ( อรัญญา รุ่งเรือง )นาฏศิลป์ ป1 ( อรัญญา รุ่งเรือง )(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : อรัญญา รุ่งเรือง --Mon, 03 Feb 2014 12:04:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบและเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยี(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : เขมิกา --Tue, 16 Dec 2014 07:49:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและคอมพิวเตอร์ 6ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและคอมพิวเตอร์ 6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Sat, 23 Aug 2014 14:24:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
งานธุรกิจและอาชีพในชุมชน 6งานธุรกิจและอาชีพในชุมชน 6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Sat, 23 Aug 2014 14:21:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
เพลิดเพลินกับงานประดิษฐ์ 6เพลิดเพลินกับงานประดิษฐ์ 6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Sat, 23 Aug 2014 14:20:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สนุกกับงานช่าง 6สนุกกับงานช่าง 6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Sat, 23 Aug 2014 14:18:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
เรียนรู้งานเกษตร 6เรียนรู้งานเกษตร 6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Sat, 23 Aug 2014 14:17:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 6อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Sat, 23 Aug 2014 14:15:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม 6การทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม 6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Sat, 23 Aug 2014 14:13:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ 5ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ 5(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Wed, 20 Aug 2014 14:06:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
งานธุรกิจและอาชีพในชุมชน 5งานธุรกิจและอาชีพในชุมชน 5(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ศิริกุล ยาวิไชย --Wed, 20 Aug 2014 13:58:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
At the zooAt the zoo(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Mon, 23 Jun 2014 14:45:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
In the parkIn the park(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Mon, 23 Jun 2014 14:07:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
A New Year's DayA New Year's Day(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Sun, 22 Jun 2014 20:16:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My PicnicMy Picnic(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Sun, 22 Jun 2014 18:29:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My friendMy friend(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Sat, 21 Jun 2014 11:46:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
Let's runLet's run(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Tue, 17 Jun 2014 22:48:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My toysMy toys(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Tue, 17 Jun 2014 22:30:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My petMy pet(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Tue, 17 Jun 2014 22:27:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My breakfastMy breakfast(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Tue, 17 Jun 2014 22:25:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
My classroomMy classroom(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : สุนารี ขัตตะนัน --Tue, 17 Jun 2014 22:15:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณธรรมนักเรียน (ครูไอ)คุณธรรมนักเรียน (ครูไอ)(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ไอลดา เกิดนาค --Sun, 25 Aug 2013 11:53:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
ความมีวินัยความมีวินัย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ไอลดา เกิดนาค --Mon, 05 Aug 2013 23:01:00 GMT--)เข้าชม: 2โหวต
เด็กดีมีวินัยเด็กดีมีวินัย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นารี จันทร์ภิรมย์ --Sun, 04 Aug 2013 15:00:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
เด็กดีมีวินััยเด็กดีมีวินััย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นารี จันทร์ภิรมย์ --Sun, 04 Aug 2013 14:58:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...