รายการบทเรียน

พบบทเรียนทั้งหมด 84 บทเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย
หน่วยที่5 วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่5 วรรณคดีและวรรณกรรม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นางกาญจนา โพธิลักษณ์ --Wed, 19 Feb 2014 14:03:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่4 หลักภาษาหน่วยที่4 หลักภาษา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นางกาญจนา โพธิลักษณ์ --Wed, 19 Feb 2014 10:50:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่3 การฟัง พูด ดูหน่วยที่3 การฟัง พูด ดู(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นางกาญจนา โพธิลักษณ์ --Wed, 19 Feb 2014 10:18:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่ 2 การเขียนหน่วยที่ 2 การเขียน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นางกาญจนา โพธิลักษณ์ --Wed, 19 Feb 2014 10:08:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยที่ 1 การอ่านหน่วยที่ 1 การอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นางกาญจนา โพธิลักษณ์ --Mon, 17 Feb 2014 15:47:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
ท่องจำอาขยานท่องจำอาขยาน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : ครูปราณี ฉุยกลัด --Wed, 12 Feb 2014 20:56:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
บทร้องเล่นบทร้องเล่น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : ครูปราณี ฉุยกลัด --Wed, 12 Feb 2014 20:22:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การอ่าน (ประภาแก้ว เทพยรัตน์)การอ่าน (ประภาแก้ว เทพยรัตน์)(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : ประภาแก้ว เทพยรัตน์ --Mon, 03 Feb 2014 13:54:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การอ่านการอ่าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : อรวรรณ ไชยมงคล --Mon, 03 Feb 2014 13:32:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : จิตราภรณ์ หาญจักราพิทักษ์ --Thu, 12 Sep 2013 16:03:00 GMT--)เข้าชม: 2โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การวัดการวัด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : นางสาวรินทอง ทับทิม --Sat, 22 Mar 2014 13:52:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
จำนวนและตัวเลขจำนวนและตัวเลข(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : นางสาวรินทอง ทับทิม --Sat, 22 Mar 2014 13:21:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทักษะทางคณิตศาสตร์ทักษะทางคณิตศาสตร์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นางสาวรินทอง ทับทิม --Wed, 19 Mar 2014 17:01:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
จำนวนแลการดำเนินการจำนวนแลการดำเนินการ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นางสาวรินทอง ทับทิม --Wed, 19 Mar 2014 16:43:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นางสาวรินทอง ทับทิม --Tue, 18 Mar 2014 12:58:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
เลขาคณิตเลขาคณิต(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นางสาวรินทอง ทับทิม --Tue, 18 Mar 2014 12:33:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
บืประยุกต์บืประยุกต์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : pcs008 --Fri, 07 Mar 2014 14:01:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
บทประยุกต์บทประยุกต์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สมพร เตจ๊ะนัง --Tue, 04 Mar 2014 11:27:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
บอกรูปและความสัมพันธ์บอกรูปและความสัมพันธ์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นางพัชรา กิ่งแก้ว --Tue, 04 Mar 2014 00:41:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
บอกรูปและความสัมพันธ์บอกรูปและความสัมพันธ์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นางพัชรา กิ่งแก้ว --Tue, 04 Mar 2014 00:27:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ดินในท้องถิ่นดินในท้องถิ่น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม --Tue, 11 Mar 2014 09:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ดวงดาวในท้องฟ้าดวงดาวในท้องฟ้า(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม --Tue, 11 Mar 2014 09:38:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การเปลี่ยนแปลงวัสดุการเปลี่ยนแปลงวัสดุ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม --Tue, 11 Mar 2014 01:04:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
น้ำและอากาศน้ำและอากาศ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม --Tue, 11 Mar 2014 00:35:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
พลังงานพลังงาน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม --Mon, 10 Mar 2014 23:43:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
วัสดุและสารรอบตัววัสดุและสารรอบตัว(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม --Mon, 10 Mar 2014 23:12:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ปรากฏการณืท้องฟ้าปรากฏการณืท้องฟ้า(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : นางวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม --Mon, 10 Mar 2014 22:49:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ดนุโชติ ชัยชะนะ --Tue, 04 Mar 2014 14:03:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นางพัชรา กิ่งแก้ว --Tue, 04 Mar 2014 13:17:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
วางแผนการสังเกตวางแผนการสังเกต(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นางพัชรา กิ่งแก้ว --Tue, 04 Mar 2014 13:11:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ไทย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : วรางคณา คำดอนใจ --Mon, 31 Mar 2014 15:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : วรางคณา คำดอนใจ --Mon, 31 Mar 2014 12:39:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
อาจักรธนบุรีอาจักรธนบุรี(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สุจิต วาลีย์ --Sun, 09 Mar 2014 10:29:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
อาณาจักรอยุธยาอาณาจักรอยุธยา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สุจิต วาลีย์ --Sun, 09 Mar 2014 10:27:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สินค้าและบริการกับการดำรงชัวิต3สินค้าและบริการกับการดำรงชัวิต3(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ครูวุฒิชัย รอดชะพรหม --Wed, 05 Mar 2014 19:28:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สินค้าและบริการกับการดำรงชัวิต2สินค้าและบริการกับการดำรงชัวิต2(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ครูวุฒิชัย รอดชะพรหม --Wed, 05 Mar 2014 19:13:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ประวัติศาสตร์ป6ประวัติศาสตร์ป6(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : มุกดา หาได้ --Tue, 04 Mar 2014 11:04:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัเวลา ช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวั(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : มุกดา หาได้ --Tue, 04 Mar 2014 09:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : มุกดา หาได้ --Tue, 04 Mar 2014 08:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
แผนที่ภูมิศาสตร์แผนที่ภูมิศาสตร์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : มุกดา หาได้ --Sat, 01 Mar 2014 11:28:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ระบบของร่างกายระบบของร่างกาย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : ดนุโชติ ชัยชะนะ --Thu, 06 Mar 2014 06:14:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ระบบย่อยอาหารแลระบบขับถ่ายเป็นระบบการทำงานของร่างกายที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทีอวัยวะที่เกี่ยวข้องมากมายและทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กิจกรรมหรรษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กิจกรรมหรรษา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Thu, 27 Feb 2014 08:57:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : ปิยนุช มั่งมูล --Thu, 27 Feb 2014 02:27:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สื่อตัวเราสื่อตัวเรา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:47:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาข้อควรรู้เกี่ยวกับยา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:45:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาข้อควรรู้เกี่ยวกับยา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:44:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สารเสพติดสารเสพติด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:42:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สารเสพติดสารเสพติด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:41:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สารเสพติดสารเสพติด(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:40:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
โรคควรรู้โรคควรรู้(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : นายจิรํฏฐ์ ศรีนวล --Mon, 24 Feb 2014 14:39:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระศิลปะ
นาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : วรางคณา คำดอนใจ --Mon, 31 Mar 2014 14:19:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
คุณค่าทางนาฏศิลป์ไทบคุณค่าทางนาฏศิลป์ไทบ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Sun, 02 Mar 2014 22:36:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การแสดงท้องถิ่นการแสดงท้องถิ่น(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Sun, 02 Mar 2014 12:12:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การชมการแสดงการชมการแสดง(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Sun, 02 Mar 2014 12:10:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การแสดงพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้าน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สร้าง : สายสมร คุณยศยิ่ง --Thu, 27 Feb 2014 22:56:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
นาฏศิลป์ ป1 ( อรัญญา รุ่งเรือง )นาฏศิลป์ ป1 ( อรัญญา รุ่งเรือง )(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : อรัญญา รุ่งเรือง --Mon, 03 Feb 2014 12:04:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดงนาฏศิลป์และละครประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นิภา ศรีชมภู --Thu, 05 Dec 2013 12:22:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
สิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละครสิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นิภา ศรีชมภู --Thu, 05 Dec 2013 12:04:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
นาฏศิลป์และการละครที่ประสบในชีวิตประจำวันนาฏศิลป์และการละครที่ประสบในชีวิตประจำวัน(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นิภา ศรีชมภู --Tue, 03 Dec 2013 20:19:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : นิภา ศรีชมภู --Tue, 03 Dec 2013 19:55:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประโยชน์ข้อมูลประโยชน์ข้อมูล(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : พรีรัตน์ เพชรแก้ว --Mon, 31 Mar 2014 14:14:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ข้อมูลน่ารู้ข้อมูลน่ารู้(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : พรีรัตน์ เพชรแก้ว --Mon, 31 Mar 2014 11:28:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ข้อมูลที่น่าสนใจข้อมูลที่น่าสนใจ(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : พรีรัตน์ เพชรแก้ว --Sun, 16 Mar 2014 19:21:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การดูแลตนเองการดูแลตนเอง(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : พรีรัตน์ เพชรแก้ว --Thu, 06 Mar 2014 21:03:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ค้นหาข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : อบรรลังษ์ --Thu, 06 Mar 2014 12:01:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
หลักการแก้ปัญหาหลักการแก้ปัญหา(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : อบรรลังษ์ --Thu, 06 Mar 2014 11:58:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : อบรรลังษ์ --Thu, 06 Mar 2014 11:50:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
การสื่อสารข้อมูลการสื่อสารข้อมูล(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สร้าง : อบรรลังษ์ --Thu, 06 Mar 2014 11:49:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
มาตรฐานตัวชี้วัด วิชากอท  ป.  4  ภาคเรียนที่ 2มาตรฐานตัวชี้วัด วิชากอท ป. 4 ภาคเรียนที่ 2(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : จุฑารัตน์ ตรีเพ็ชร --Thu, 06 Mar 2014 10:45:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
มาตรฐานตัวชี้วัด วิชากอท  ป.  4  ภาคเรียนที่ 2มาตรฐานตัวชี้วัด วิชากอท ป. 4 ภาคเรียนที่ 2(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : จุฑารัตน์ ตรีเพ็ชร --Thu, 06 Mar 2014 10:42:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
holiday and festivalholiday and festival(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปภาดา ปัญติ --Sun, 09 Mar 2014 21:26:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
telephone numbertelephone number(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปภาดา ปัญติ --Sun, 09 Mar 2014 20:59:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
like, want,like, want,(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปภาดา ปัญติ --Sun, 09 Mar 2014 19:54:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
vocabularyvocabulary(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปภาดา ปัญติ --Sat, 08 Mar 2014 16:54:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
animals and shapeanimals and shape(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปภาดา ปัญติ --Sat, 08 Mar 2014 16:42:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
conversationconversation(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปภาดา ปัญติ --Sat, 08 Mar 2014 16:19:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
free timefree time(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ปภาดา ปัญติ --Sat, 08 Mar 2014 15:46:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
giving advisinggiving advising(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ปภาดา ปัญติ --Sat, 08 Mar 2014 11:46:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
reading passagereading passage(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ปภาดา ปัญติ --Sat, 08 Mar 2014 11:20:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
mapmap(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สร้าง : ปภาดา ปัญติ --Fri, 07 Mar 2014 18:12:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณธรรมนักเรียน (ครูไอ)คุณธรรมนักเรียน (ครูไอ)(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สร้าง : ไอลดา เกิดนาค --Sun, 25 Aug 2013 11:53:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
ความมีวินัยความมีวินัย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สร้าง : ไอลดา เกิดนาค --Mon, 05 Aug 2013 23:01:00 GMT--)เข้าชม: 2โหวต
เด็กดีมีวินัยเด็กดีมีวินัย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นารี จันทร์ภิรมย์ --Sun, 04 Aug 2013 15:00:00 GMT--)เข้าชม: 1โหวต
เด็กดีมีวินััยเด็กดีมีวินััย(ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สร้าง : นารี จันทร์ภิรมย์ --Sun, 04 Aug 2013 14:58:00 GMT--)เข้าชม: 0โหวต
ทั้งหมด...