รูปเรขาคณิตสามมิติ

คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๓ : เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ : อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
 ๑. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ
คณิตศาสตร์ ป.6
สมพร เตจ๊ะนัง
ไฟล์แนบ

0    0