เศษส่วนที่เท่ากัน

คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ ๑ : จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
 ๑. เขียนและอ่านเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
คณิตศาสตร์ ป.5
สมพร เตจ๊ะนัง
ไฟล์แนบ

0    0