ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๑ : จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๔ : เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้
 ๑. นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์1 ม.1
อนุรักษ์ สิงห์ใส
ไฟล์แนบ

0    0