ศาสนิกชนที่ดี(อ.กฤษฏ์)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ : รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 ๕. ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6
กฤษฏ์ ด่านปรีชามณี
ไฟล์แนบ

 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ  ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ป.6/5     ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติ                                          ในการดำเนินชีวิต
                 1)      พุทธสาวก พุทธสาวิกา
                                -    พระราธะ
                      2)      ชาดก
                                -    ทีฆีติโกสลชาดก                                      
                                -    สัพพทาฐิชาดก
                      3)      ศาสนิกชนตัวอย่าง
                               -    พ่อขุนรามคำแหงมหาราช                    
                                -    สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
                      4)      ตัวอย่างของการกระทำความดีของบุคคลในประเทศ
                      5)      สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
                                -    รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
                                -    รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา
                                -    ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอย่างมีสติ
                                -    ฝึกการกำหนดรู้ ความรู้สึก เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัส                                                                           สิ่งที่มากระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์
                                -    ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
                      6)      ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ
                                -   พระพุทธศาสนา
                                      :     ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา อุปสมบท
                                      :     ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น ทำบุญพิธีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
-       ศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด การถือศีลอด การบำเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ
-       คริสต์ศาสนา เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีลกำลัง ศีลมหาสนิท ฯลฯ
                                -       ศาสนาฮินดู เช่น พิธีศราทธ์ พิธีบูชาเทวดา
                      7)      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ภายในวัด  เช่น  เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 
                      8)      การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด
                      9)      มรรยาทของศาสนิกชน
                                -    การถวายของแก่พระภิกษุ                      
                                -    การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม
                                -    การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน  เพื่อประโยชน์ต่อศาสนา
                      10)      ทบทวนการอาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  และอาราธนาพระปริตร
                      11)      พิธีทอดผ้าป่า
                      12)      พิธีทอดกฐิน
                      13)      ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล
                      14)      การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา 
                                วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ
                      15)      ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันสำคัญทางศาสนา
                      16)      การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
                                -    ขั้นเตรียมการ
                                -    ขั้นพิธีการ
 

0    0